-->

Få hela översikten
över funktioner och priser på Business Central

- se vad du får med de olika nivåerna

Business Central - den senaste, molnbaserade generationen av Microsoft Dynamics-verksamhetssystem - ger dig tillgång till två olika Business Central-funktionspaket (nivåer). Välj mellan Business Central Essential och Premium.

Ekonomistyrning

Business Central Essentials

 

Grundläggande ekonomi

Modulen innehåller alla grundläggande redovisningsfunktioner som krävs för att starta ett företag. Inklusive kontoplan, utkast för bokföring, hantering av moms och skatter, följa revisionsspår etc. Modulen innehåller också:

 • Funktioner för intern och extern rapportering
 • RapidStart Service för Business Central
 • Arbetsflöde för godkännande av försäljnings- och inköpsdokument
 • Bokföring och rapportering i din basvaluta
 • Bokföring och rapportering i andra valutor
 • Exportera data till Word eller Excel via mallar
 • Möjlighet för länkar till externa dokument
 • Konfigurera arkivering av försäljnings- och inköpsdokument
 • Batchbokföring

Anläggning - Bastillgångar

Håll koll på anläggningstillgångar, exempelvis byggnader, maskiner och utrustning. Du kan också skapa olika tillgångsposter: förvärv, värdeminskning, och avyttring. Du kan ställa in avskrivningsprofiler för var och en av dina anläggningstillgångar, i vilka metoder och andra villkor som används för att beräkna avskrivningar definieras. Du kan ställa in ett obegränsat antal avskrivningsprofiler för att uppfylla lagkrav i förhållande till både skatteberäkning och intern redovisning. Denna modul är väl lämpad för internationella företag som behöver använda många olika avskrivningsmetoder.

Budgetar

Du kan arbeta med budgetar enligt din kontoplan. När du har skapat en budget kan du skriva ut ett saldo som visar skillnaden mellan realiserade värden och budget, exempelvis i procent. Du kan arbeta med flera budgetar samtidigt och med budgetmodeller, exempelvis en 100%-budget, en 110%-budget och så vidare. Budgetar skapas vanligtvis per period i relation till relevanta redovisningskonton. Budgetar kan exporteras/importeras till/från Excel, det innebär också att du kan använda beräkningar i Excel när du förbereder dina budgetar.

Basic dimensioner

I Business Central kan du arbeta med upp till två dimensioner för att kategorisera eller gruppera poster och/eller stamdata. Det ger dig flexibilitet när du analyserar t.ex. omsättning, konsumtion, inköp etc. Du kan ge varje dimension ett namn som bäst passar din verksamhets rapporteringsbehov. Dimensionskoder kan tilldelas varje transaktion som omfattar ett finansiellt konto, kund, leverantör, resurs, uppgift eller lagerobjekt etc. Denna modul kan användas i företag som exempelvis har flera projekt, regioner eller vinstcentra.

Dimensioner kan även användas för:

 • Detaljerad analys av projekt i företag. Exempelvis mellan olika avdelningar och funktioner
 • Du får detaljerad kontroll över kostnaderna per konto. Exempelvis en dimension per bil på bilkontot
 • Skriv ut kontoutdrag för en given avdelning, projekt eller kombinationer av dessa

Ändringslogg

I Business Central kan ändringar i stamdata registreras eller loggas. Du kan logga alla direkta ändringar som gjorts av användarna i databasen, bortsett från ändringar i "arbetsdokument" som utkast, försäljningsorder och inköpsorder. Modulen gör det möjligt att skapa en kronologisk lista över alla ändringar i alla fält i alla tabeller (utom de ovan nämnda "arbetsdokumenten") samt identifiera vem som har gjort ändringarna baserat på användar-ID.

Flera valutor

Hantera flera valutor i hela systemet, inklusive skulder och fordringar, finansiella rapporter, resurser, lager och bankkonton.

Med flera valutor kan du:

 • Skapa valutakurser och konvertera valutor enligt gällande lagstiftning (inklusive "triangulering") i EMU-länderna.
 • Utför valutakonvertering i förhållande till valutakurser lagrade och underhållna i valutakurstabellen.
 • Ställ in valuta i valutatabellen och ange format så att mängder alltid visas i rätt format i alla skärmar och rapporter.
 • Hantera valutakurser för ett visst datum eller period.
 • Beräkna växelkursen som är förknippad med transaktionsdagen för varje konvertering av ett valutabelopp till ett lokalt belopp.
 • Spara historiska kurser i valutakurstabellen för att hålla reda på svängningar under en tidsperiod.
 • Ställ in valfritt antal valutor för alla kunder och leverantörer. Som exempel kan företag utfärda en faktura i en valuta och acceptera betalning av faktura i en annan valuta.
 • Hantera valutakonvertering dynamiskt och säkerställa effektiv behandling av valutakursuppdateringar.
 • Lagra information om fordringar och kundfordringar i lokal och utländsk valuta så att fordringar och leverantörsrapporter kan skrivas ut i lokal eller utländsk valuta.
 • Använd valutakursjusteringsalternativet för att justera fordringar, skulder och bokför orealiserade/realiserade vinster/förluster i räkenskapet.

 

Bankavstämning

Importera kontoutdragsdata från elektroniska filer som skickas från banken i ISO20022/SEPA-format eller använd bankdatakonverteringstjänst för andra filtyper. Stäm av dina bankutdrag automatiskt för att öppna bokföringsposter och få kontroll på alla kontoutdrag.

Du kan också matcha dina bankbetalningar i Betalningsavstämningsjournalen, genomföra betalningar och avstämningar på ett ställe och med ett steg. Nu kan du matcha kundbetalningar, leverantörsbetalningar och banktransaktioner

Betalningsavstämningsjournal. Du kan också filtrera bankutdragen om du endast vill visa de transaktioner som kräver uppmärksamhet och dölja dem som inte gör det.

Du kan få en översikt över utestående bankupplysningar och drill-down för att se detaljer om betalningsavstämning. För att verifiera, innan du bokför avstämningen, kan du skriva ut utestående bankinformation i en testrapport.

 

Anläggningstillgångar – allokeringar

Med den här modulen kan du allokera andelar, exempelvis anskaffningsvärde eller avskrivning på en anläggningstillgång, för olika avdelningar eller projekt via allokeringssnycklar. Detta är särskilt användbart när flera olika avdelningar delar en anläggningstillgång.

Anläggning - försäkring

Håll koll på försäkringsskyddet och årliga försäkringspremier för dina anläggningstillgångar och bestäm enkelt om dina tillgångar är under- eller överförsäkrade. Du kan koppla varje tillgång till en eller flera försäkringar och indexförsäkringsbelopp.

Underhåll (anläggning)

Underhåll- och servicekostnader kan registreras för respektive anläggningstillgång. Du får den detaljerade informationen du behöver för att analysera och fatta beslut om förnyelse och avyttring av anläggningstillgångar.

Omklassificering (anläggning)

Du kan omklassificera en anläggningstillgång eller en del av en anläggningstillgång. Till exempel från en avdelning till en annan. Du kan dela in en anläggningstillgång i flera olika anläggningstillgångar eller kombinera flera till en anläggningstillgång. När du har behov av att avyttra en del av en anläggningstillgång kan du dela upp den i två tillgångar och sedan avyttra en.

Kontouppställningar

Ett omfattande rapporteringsverktyg som hjälper till att plocka ut den viktigaste affärsinformationen från t.ex. kontoplan, budgetar och bankkonton i finansiella rapporter, som används för effektiv övervakning av ditt företags hälsa och ger värdefull input till företagets beslutsfattare.

Välj de konton du vill övervaka och rapportera om, ändra ordning på konton och kombinera siffror på olika sätt som ställs in som kolumner för utskrift, ändra kontobeskrivningar och ge dem ytterligare anteckningar.

Dessutom kan du göra enkla beräkningar baserat på de data du har valt i kontoformen och jämföra aktuella siffror med historiska siffror och budgetar.

Grundläggande XBRL

Exportera dokument från Business Central i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language) och XBRL-taxonomier kan importeras till Business Central från Internet, e-postmeddelanden eller andra system. XBRL är en XML-baserad specifikationsform som använder accepterade redovisningsstandarder baserade på standardiserade underliggande datataggar.

Modulen innehåller:

 • Möjlighet att länka din kontoplan med XBRL-klassificeringar så att samma XBRL-dokument kan användas för olika ändamål oavsett format som krävs av mottagaren av dokumentet.
 • Stöd för XBRL 2.1-specifikationen som publicerats av XBRL International.

Konsolidering

Du kan konsolidera konton i Business Central. Kontona kan komma från en eller flera olika Business Central-databaser eller från externa filer, och du kan importera och exportera publiceringsinformation med den här modulen. Om använd data hämtas från flera olika Business Central-lösningar, bör denna modul endast användas för moderbolaget.

Automatiskt anstånd av inkomster och utgifter

Ställ in undantagsmallar som automatiserar processen för att skjuta upp intäkter och kostnader enligt ett fördefinierat schema. Du kommer enkelt att kunna redovisa inkomster och utgifter under andra perioder än den period då transaktionen bokfördes.

Likviditetsprognos (Kassaflödesekvation/Likviditetsanalys)

Med likviditetsanalysen kan du se hur företagets likviditet, exempelvs kontanter samt  andra likvida medel, utvecklas över tid. Likviditetsanalysen grundar sig i två delar: inkommande och utgående kassaflöden - d.v.s. pengarna du förväntar dig att få och de pengar du förväntar dig att betala ut - samt dina tillgängliga likvida medel. Tillsammans ger dessa element dig en omfattande analys av ditt företags likviditet. Använd en guide för att hjälpa dig genomföra de flesta av dina uppgifter och dra nytta av automatiska dagliga eller veckovisa datauppdateringar. Dessutom stöds flera datakällor i Business Central, inklusive jobb- och skattedata.

Allokeringar

Med Allokeringar kan finansiella poster fördelas till olika kombinationer av konton, avdelningar och projekt (dimensioner) med hjälp av tilldelningsnycklar baserade på t.ex. belopp, procent eller kvantitet.

Avancerade dimensioner

Avancerade dimensioner används för att kategorisera eller gruppera poster och/eller stamdata. Modulen Avancerade dimensioner låter dig skapa ett antal obegränsade dimensioner. Du kan namnge dimensioner och tillhörande värden som passar ditt företag. Detta inkluderar möjligheten att fastställa regler för hur dimensioner och måttvärden kan eller måste kombineras. Det hjälper dig att kontrollera användningen av dimensioner och ökar giltigheten för data.

Du kan även:

 • Upprätta regler för prioritering av standardvärden och definiera dimensionsregler som passar ditt företag
 • Ställ in och använd översikter för att analysera t.ex. finansiella transaktioner per dimension, inklusive att kombinera dimensioner i de analyser du vill.
 • Få budgetinformation i analysöversikter och skapa därmed en avancerad metod för att analysera data via dimensioner
 • Kombinera dimensionell analys med kontouppställningar

Förvaltning bankkonto

Du kan skapa, använda och hantera flera bankkonton för dina olika affärsbehov och i olika valutor.

Avstämning av inkommande och utgående banktransaktioner

Transaktionsdata från din bank kan importeras, t.ex. i ISO20022/SEPA-format - alternativt kan du använda Data Exchange-verktyget för att ladda andra filtyper. Avstämning av banktransaktioner kan göras automatiskt i öppna kund- och leverantörsregister, med möjlighet att skapa dina egna avstämningsregler. Det är enkelt att se avstämningsreglerna och du kan ändra dem efter behov.

Ansvarsenheter

Ställ in vinst- och/eller kostnadsenheter. Ett företag kan sälja varor till specifika priser i samband med en Ansvarsenhet. Bifoga en användare till en Ansvarsenhet så att endast försäljnings- och köpdokument som är relevanta för användaren visas. Användare kan också få hjälp med att ange relaterad data, såsom dimensioner och platskoder (lagring).

Kostnadsräkenskap

Modulen tillhandahåller en effektiv metod för att kontrollera och hantera företagets kostnader genom att ge synlighet och insikt i budgeterade och faktiska kostnader inom avdelningar, för produkter och för projekt. Kostnadsredovisningsmodulen synkroniserar information om kostnadsdata från kontoplanen till olika kostnadscentra och objekt enligt fördelningsregler.

Innehåller följande funktioner:

 • Överföra kostnader från kontoplanen (till kostnadskontot)
 • Ange och bokföra interna kostnader och fördelningar direkt i kostnadsjournal
 • Med återkommande utkast kan fördelningsregler fördefinieras för kostnadstyper och utföras som batchuppgifter
 • Tilldelningar kan vändas (och omläggas)
 • Kostnadsbudgetar kan skapas och återanvändas som redovisningsgrund i kostnadskontot

Koncernintern bokföring

Hantera bokföring för mer än ett företag i samma bokföringsprocess. De kan vara från samma eller olika Business Central-databaser. Du kan också skicka köp- och försäljningsdokument mellan företag, där processen styrs via en inkorgs- och utboxfunktion. Transaktioner utförs som hhv.alm. finansiella transaktioner, såsom fordringar eller betalningar som möjliggör användning av valuta och konsolidering.

Försäljning, inköp och lager

Business Central Essentials

 

Försäljning

Du kan skapa och uppdatera dina kunder. Du kan bokföra försäljningstransaktioner i utkast och hantera fordringar. Tillsammans med "Flera valutor" kan denna modul hantera försäljningstransaktioner och hantera flera valutafordringar för varje kund.

Försäljningsfakturering

Du kan skapa, posta och skriva ut försäljningsfakturor och försäljningskreditnotor. Modulen är helt integrerad med modulen "Ekonomi och lager".

Försäljningsfakturarabatter

Fakturabatter kan beräknas automatiskt. Du kan ställa in villkor för fakturabatter, t.ex. specificerat minimibelopp, procentuell rabatt och/eller avgifter. Rabatten anges på de enskilda faktureringsraderna och blir en del av fakturans nettosumma. Beräkningen kan göras i både lokal och utländsk valuta.

Försäljningsradrabatt

Med försäljningsradrabatt kan du hantera flexibla rabattstrukturer för objekt som skiljer mellan specialavtal med enskilda kunder och kundgrupper och som är betingade av parametrar som minimibelopp, enhet, valuta, variant och tidsperiod. Det bästa enhetspriset - det som har den högsta rabatten - beräknas för försäljningsraden när orderinformationen uppfyller kraven som anges vid inställningen av rabatter på försäljningsraden.

Alternativa leveransadresser

Du kan skapa flera leveransadresser för att anpassa kunder som, utöver deras primära affärsadress, har flera adresser till vilka ordrar kan skickas. Dessa ytterligare adresser kan sedan väljas av personen som behandlar beställningen när en försäljningsorder eller faktura skapas.

Inköpsfakturor

Du kan skapa, posta och skriva ut inköpsfakturor och inköpskreditnotor. Modulen är helt integrerad med Finance (Basic) och Warehouse (Basic). 

Basic lager

Du kan upprätta varor som du har på lager och specificera deras måttenheter, prissättningsmetod, lagergrupp, enhetskostnad, pris och andra egenskaper. Du kan bokföra varutransaktioner, exempelvis försäljning, inköp och negativa/positiva justeringar för posten. Information om kvantitet och pris för de bokförda transaktionerna lagras i lagerregistret som ligger till grund för lagerstatus och andra kostnadsberäkningar. Denna modul är integrerad i ekonomimodulen och i bokföringsprocessen i 'Försäljning och fordringar' och i 'Köp och betalningar' och krävs för att ställa in alla andra lagermoduler.

Säljare

Du kan hålla reda på försäljningen per anställd genom att tilldela försäljningskoder till kunder. På detta sätt kan koderna spåras för ett stort antal transaktioner i systemet; leverantör, kund, artikel, ärenden och resurser. Statistik kan genereras för de enskilda säljarna baserat på denna information, exempelvis beräkning av provision.

Prissättning försäljningsrad

Du kan hantera flexibla prissättningsstrukturer för varor som skiljer mellan specialavtal med enskilda kunder och kundgrupper och som är betingade av parametrar som minimibelopp, enhet, valuta, variant och tidsperiod. Det bästa enhetspriset - det lägsta - anges i försäljningsraden när orderinformationen uppfyller kraven som anges i försäljningsprisuppsättningen. Du kan också ändra och uppdatera prisavtal i säljprisstabellen på en gång via försäljningsprisjournalen.

Försäljningsorderhantering

Du kan hantera försäljningsofferter, ramavtal och försäljningsorderprocesser. Direkt användning av faktura skiljer sig från inställningen av försäljningsorder i förhållande till tillgänglig kvantitet, som justeras så snart ett belopp anges på försäljningsorderraden. Den tillgängliga mängden påverkas inte av en faktura innan den bokförs.

Försäljningsordermodulen kan t.ex. hjälpa dig med:

 • Hantera delleveranser
 • Utföra leverans och fakturering separat
 • Skapa fakturor för förskottsbetalning för försäljningsorder
 • Tillämpa erbjudanden och ramavtal i försäljningsfasen

(Obs! offerter och ramavtal påverkar inte lagerstatus)

Returorderhantering

Denna modul låter dig skapa en försäljningsreturorder så att du kan kompensera en kund för felaktigt levererade eller skadade föremål. Artiklar kan tas emot enligt beställningen. Du kan även skapa ett partiellt returkvitto eller kombinera returkvitton till en kreditnota. Försäljningsreturordrar kan kopplas till ersättningsförsäljningsorder.

Speditörer

Du kan skapa flera speditörer (till exempel UPS, DHL, externa fraktmetoder eller din egen fraktmetod) och länka deras tjänster (express, nästa dag, standard) med frakttid. Standardleveransmetoder och -tjänster kan kopplas till enskilda kunder och denna information kan specificeras på försäljnings- och överföringsordrar så att leveranstiden kan beräknas exakt.

Försäljningsmoms

Du kan beräkna moms för försäljning och skapa enskilda skatteområden för respektive kund och detaljhandlare. Du har också möjligheten att inkludera "use tax" i avgiften. Försäljningsmoms kan, utöver försäljningsbilagor, även beräknas från exempelvis försäljnings- och redovisningsjournalen.  Modulen är främst avsedd för den amerikanska marknaden. För svensk och europeisk moms används momsinställningen i finansmodulen.

Alternativa beställningsadresser

Du kan skapa flera beställningsadress för leverantörer som skickar ordrar från andra platser än deras huvudadress. Dessa extra beställningsadress kan sedan väljas av personen som behandlar beställningen när en inköpsorder eller faktura skapas.

Grundläggande skuld

Du kan upprätta och uppdatera en leverantörskatalog, bokföra inköpstransaktioner i journaler och hantera bilagor. Transaktioner och betalningar kan göras i olika valutor för respektive leverantör om du har tillgång till "Flera valutor". Inköp (Basic) är en förutsättning om din lösning kräver en leverantörskatalog. Modulen är integrerad med Finance (Basic) och Warehouse (Basic) och krävs för konfiguration av alla andra inköpsrelaterade moduler. Köpsfakturor används också ofta tillsammans med inköpsmodulen.

Leveranser

Du kan hantera leveranser av varor direkt från leverantören till kunden. Även om varorna inte fysiskt finns i ditt lager kan du hålla reda på kostnader och intäkter. Direktleveransprocessen styrs genom att man kopplat samman försäljnings- och inköpsordrar som automatiskt ger den nödvändiga bokningen av ingående och utgående transaktioner.

Köpradsrabatt

Du kan hålla reda på flera olika rabatter för inköpspriset av varor och per leverantör, baserat på parametrar som minimikvantitet, enhet, valuta, variant och tidsperiod. Det bästa enhetspriset - det som har den högsta rabatten - beräknas för inköpsraden när orderinformationen uppfyller kraven som anges i uppsättningen för inköpsradrabatter.

Fakturarabatter

Fakturarabatter kan beräknas automatiskt. Rabatter kan variera från leverantör till leverantör med olika minimibelopp (även i olika valutor) och olika priser beroende på fakturans storlek. Rabatten anges för de enskilda artikelraderna och blir en del av fakturans nettosumma.

Köpradsprissättning

Du kan hålla reda på flera olika inköpspriser som förhandlas fram med enskilda leverantörer, baserat på parametrar som minimikvantitet, enhet, valuta, variant och tidsperiod. Det bästa enhetspriset - det lägsta - överförs till inköpsraden när orderinformationen uppfyller kraven som anges i inköpsprisuppsättningen.

Inköpsorderhantering

Du kan hantera inköpserbjudanden (rekvisition), ramavtal och processer för inköpsordrar. Att skapa en beställning skiljer sig från att skapa en inköpsfaktura direkt. Den tillgängliga mängden justeras så snart ett belopp anges på en inköpsorder, men det påverkas inte av en inköpsfaktura innan den bokförs.

Med inköpsorderhantering kan du:

 • Hantera partiella mottagningar
 • Skapa kvitto och skicka fakturor separat
 • Skapa fakturor för förskottsbetalning för beställningen
 • Tillämpa erbjudanden och ramavtal i köpfasen
 • (Obs: offerter och ramavtal påverkar inte lagerstatus).

 

Returorder (inköp)

Du kan skapa en returorder för att kompensera för felaktigt levererade eller skadade föremål. På returordern kan objektet sättas in och lagret uppdateras. Du kan också skapa partiell retur, kombinera returer i samma kreditnota och kombinera returorder med ersättningsorder.

Rekvisitioner

Du kan automatisera din schemaläggningsfunktion med rekvisitioner. Härifrån genereras ett förslag för att fylla på lager via köp och överföring från andra lagerplatser. Det är baserat på den nuvarande och framtida efterfrågan och tillgängligheten av produkten, liksom ett antal planeringsparametrar; minimi-, max- och ombeställningsmängder. Du kan se en grafisk översikt över behov/orderförslag och låta användaren ändra direkt via "dra och släpp" innan du beställer. Alternativt kan du använda Orderplanering. Ett förenklat behovsplaneringsverktyg som låter dig planera behov baserat på den enskilda ordern - och utan fokus på optimering.

Analysrapporter

Här får företagets beslutsfattare, särskilt de som ansvarar för försäljning, inköp och produkter, en effektiv och flexibel metod för att stödja de dagliga besluten med aktuell information till hands. Analysrapporter är byggda kring varutransaktioner och ger en god överblick. Du kan bland annat lägga till och kombinera analyselement, kunder, varor och leverantörer efter behov.

Du kan:

 • Presentera nuvarande siffror i både belopp och kvantiteter, jämföra perioder och budget. Med formler kan indikatorer mäta verksamhetens prestationsnivå
 • Dyk ned i siffrorna för att analysera och identifiera orsaker till avvikelser
 • Se utveckling av försäljning, analysera lageromsättningen, utvärdera kundernas köpbeteende, identifiera trender, bedöma priser och leverantörer. Du får grunden för att fatta rätt beslut

Alternativa leverantörer

Med alternativa leverantörer kan du hantera köp av samma artikel från flera olika leverantörer. Du kan skapa alternativa leverantörer för en artikel, ange leveranstider per leverantör, samt bifoga pris- och rabattavtal för varan - även per leverantör.

Lagerplatser

Du kan organisera ditt lager genom att tilldela föremål till platser som är den minsta enheten i lagerets logistikstruktur. Tilldelning av platser görs i artikelutkast eller direkt på dokumentraderna (med undantag för orderrader).

Artikelbudgetar

Försäljnings- och inköpsbudgetar kan skapas både på kund-, leverantörs- och artikelnivå samt i förhållande till belopp och kvantitet. Du kan skapa en försäljningsbudget som kan tjäna som underlag för beslutsfattare inom försäljning, inköp och logistik och användas för att beräkna förväntad framtida efterfrågan och behov. När budgeten har skapats kan den jämföras med de realiserade siffrorna och skillnaden kan beräknas. Genom integration med Microsoft Excel, där budgettal kan överföras fram och tillbaka, blir budgeteringsprocessen flexibel.

Artikelavgifter

Du kan hantera artikelavgifter samt indirekta kostnadspriser och därmed inkludera värdet på extrakostnader så som frakt eller försäkring i artikelns kostnadspris.

Artikelreferenser

Du kan snabbt och exakt identifiera de artiklar som kunder beställer, baserat på andra artikelnummer än dina egna. Du kan korsreferera information från kunder, leverantörer och tillverkare, både i form av slumpmässiga nummer, universella produktkoder (UPC) eller europeiska artikelnummer (EAN) som du kopplar till dina artikelnummer.

Ersättningsartiklar

Du kan länka objekt med samma eller liknande egenskaper så att du kan erbjuda ersättningsartiklar och undvika att förlora försäljningen om en kund beställer en artikel som inte längre finns i lager eller har utgått. Du kan använda funktionen för att erbjuda alternativa artiklar beroende på kundens preferenser.

Artikelspårning

Genom spårning av artiklar kan du hålla reda på serienummer och/eller batchnumrerade objekt. Artikelspårningsnummer kan tilldelas manuellt eller automatiskt och du kan enkelt ta emot och leverera hela partier med serienummer och/eller batchnummer.

Artikelkategori

Använd artikelkategorier för att gruppera artiklar i en hierarkisk struktur, du kan definiera dina egna anpassade kategorier och tilldela attribut till respektive kategori. När du lägger till artiklar i en kategori ärver dessa artiklar attribut i kategorin, vilket säkerställer en gemensam uppsättning attribut för artiklar inom samma kategori, vilket sparar tid. Vid behov kan du fortfarande tilldela specifika egenskaper till specifika ämnen.

Artikelattribut

Används för att lägga till anpassad data, exempelvis färg, tillverkningsland, storlek eller produktdimension, tillämpliga element, kompletterar inbyggda globala elementfält. Du kan definiera din egen typ av attributalternativ, inklusive lista, text, heltal och decimal, tillsammans med måttenhet för de två senare siffrorna.

Attributnamn och val av listor kan också översättas för att stödja flera språkkrav. Du kan också blockera attribut eller attributalternativvärden från att användas i framtiden, exempelvis om de inte längre används. När du lägger till artiklar i inköps- och försäljningsdokument eller helt enkelt organiserar dina artiklar, kan du visa och filtrera på attributvärdena för att begränsa listan med artiklar att välja mellan eller vidta åtgärder.

 

Monteringsorder

Om du har behov av att hantera en enkel produktions- eller monteringsprocess hjälper Monteringsorder dig med det. Du kan skapa försäljningsartiklar som innehåller råvaror, underkomponenter och/eller resurser och använda monteringsorder för att förvandla komponenterna till det färdiga objektet. Monteringsbeställningar hjälper dig att hantera kundbehov direkt från försäljningserbjudandet, till inköp av råvaror och komponenter, samt plock för montering och avslutningsmeddelande.

Flytta artiklar mellan platser

Med denna modul får du möjlighet att kontrollera processen när du flyttar varor mellan olika lagerplatser, inklusive en översikt över varor under transitering och/eller karantän.

Flera lagerplatser

Du kan hantera varulager på flera platser, exempelvis produktionsanläggningar, distributionscenter, lager, showrooms, butiker och servicebilar.

Plock

Plockfunktionen gör det möjligt för lagerpersonalen att skapa plockningsuppgifter i samband med en frigiven order (t.ex. försäljning, service eller montering). Plockningsuppgifterna kan hanteras både "order för order" och för många beställningar samtidigt.

Lagerartiklar (per plats)

Du kan hantera lagerhållningsenheter per plats. Baserat på ett master-varustamkort  kan du skapa ett antal relaterade lokaliseringsstamkort  och därmed hantera artikeln annorlunda beroende på plats. Du kan t.ex. hantera kostnadspriser, avfallsregler, plockning och lagring individuellt beroende på plats.

Beräkning av leveranstid

Du kan beräkna exakt information om beställningssändningar och leveransdatum baserat på artikelns nuvarande och framtida tillgänglighet. Om en artikel inte anländer till kundens begärda leveransdatum, kan du beräkna det tidigaste leveransdatumet - antingen baserat på tillgänglighet (disponibel till leverans - available to promise) eller på grundval av återköp (första möjliga leveransdatum - capable to promise) om artikeln ska tillverkas eller köpt.

Kampanjpriser

Du kan arbeta med försäljningspriser och rabatter på försäljningsrader i samband med specifika kampanjer. När du har aktiverat priser/rabatter kan alla kunder eller kontakter som är kopplade till företaget och som befinner sig i ett segment relaterat till en given kampanj få tillgång till pris/rabatt som är associerat med kampanjen. Prissättningen är giltig under hela kampanjens livslängd, eller tills du deaktiverar dem. När du skapar ett försäljningsdokument eller en serviceorder ingår kampanjpriset/rabatten i de tillgängliga prisminskningarna när Business Central väljer det pris som ska hämtas för raden.

Lagermottagande

Här får du möjlighet att kontrollera mottagandet av inkommande varor till lagret. Mottagande kan hanteras både "order för order" och för många beställningar samtidigt.

Lagerutskick

Här får du möjlighet att kontrollera leveransen av utgående varor från lagret. Frakt kan hanteras både "order för order" och för många beställningar samtidigt.

Standardkostnadsjournal

Med standardkostnadsjournal har du en effektiv metod för att upprätthålla och uppdatera standardkostnadspriser för varor. Här arbetar du med kostnadsuppdateringar i stil med ett Excel-ark, men det sker inne i Business Central. Eftersom journalen också ger en översikt över aktuella kostnadspriser är det enkelt att förbereda prisuppdateringar utan att ändringarna träder i kraft innan du bestämmer dig för att aktivera ändringarna.


Genom att använda standardkostnadsjournal kan du göra prisuppdateringar för både köpta komponenter och resurser, med olika sorteringskriterier, i flera utkast samtidigt och senare konsolidera dem i ett utkas identifiera och undvika potentiella fel genom att simulera priset på en tillverkad artikel baserad på prisändringar på material och kapacitet, därefter kan du se den samlade effekten.

Automated Data Capture System (ADCS)

ADCS stödjer de primära processerna i lagerfunktionen och möjliggör automatisering i samband med plock, placering i lager, frakt, mottagande och flytt av varor. Med ADCS kan data förberedas för ut-/inläsning till/från skannersystem och hjälpa till att registrera data snabbt och korrekt. Detta gör att du kan säkerställa en hög datakvalitet - även i hektiska miljöer.

Kalendrar

Kalendrar kan ställas in med arbetsdagar och lediga dagar. Du kan lägga till en grundkalender till kunder, leverantörer, platser, konton, speditörer och för service - och ändra dem efter behov. Kalendern kommer att användas i datumberäkningar för försäljningsorder, inköpsorder, överföringsorder, produktionsorder, servicebeställningar samt rekvisitioner och planering.

Warehouse Management (WMS)

Med WMS kan du hantera ditt lager på platsnivå. Varor kan tas emot och placeras per lagerplats, plockas från lagerplats baserat på mallar och väljas baserat på zon- och lagerplatsstatus. Baserat på optimeringsregler för exempelvis ordning och volym kan varor flyttas mellan platser  eller flyttas manuellt. Instruktioner kan skapas för plockning och placering i lagerprocesser som kan utföras i samband med försäljnings-, köp-, överförings-, retur- och produktionsordrar. Servicebeställningar ingår inte. Det rekommenderas att du även köper modulerna Inventory, Inventory kvitto, Pick och Inventory Shipping för att använda den här modulen effektivt.

Internt plock och lägg-på-lager

Här kan du skapa och hantera varuöverföringsuppgifter för interna ändamål utan att använda källdokument (t.ex. köp- eller försäljningsorder). Det kan exempelvis vara leverans av varor för teständamål, bokning av demovaror eller färdiga produktionsordrar som avsatts.

Platser

Du kan enkelt konfigurera och underhålla dina (lager-) platser genom att både definiera den grundläggande planen för ditt lager och måtten på dina hyllor, skåp etc. Du kan också ställa in och underhålla dina planeringsparametrar genom att definiera begränsningar och egenskaper för varje plats och därmed säkerställa grunden för ett effektivt arbetsflöde i samband med "plock" och "lägga på lager".

Lägg på lager

Frigivna ordrar som bildar inkommande transaktioner i lagret kan hanteras med "put-in-stock"-funktionaliteten. Uppgifterna kan hanteras både "order för order" och för många beställningar samtidigt.

CRM

Business Central Essentials

 

Kampanjhantering

Du kan organisera kampanjer baserat på segment eller ämnesgrupper som du definierar själv. Du kan definiera segment baserat på specifika kriterier, till exempel försäljning, kontaktprofiler och interaktioner, samt återanvända befintliga segment eller segmenteringskriterier. Du kan t.ex. skicka brev eller e-post till kontakterna, bland annat med hjälp av den inbyggda Word-sammanslagningsfunktionen. Kampanjavsnittet stödjer även korrespondens på mottagarens språk.

Kontaktklassificering

Du kan sortera dina kontakter i kategorier och automatiskt klassificera dina kunder baserat på kriterier du anger. Som exempel kan du klassificera kontakter efter omsättning eller intäkter. Du kan använda informationen för att rikta in dina kampanjer. Du kan också dela upp dina kunder i kategorier och använda enkäter för att utöka din kunskap om kunderna.

Uppgiftshantering

Organisera uppgifterna relaterade till dina försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Skapa att göra-listor för dig själv och tilldela uppgifter till andra användare eller team av användare. Skapa automatiskt återkommande att-göra-listor och aktiviteter som består av flera-to-do-listor.

Leads (Pipeline)

Du kan hålla reda på försäljningsmöjligheter eller leads. Som exempel kan du hålla reda på försäljningsprocessen; hur långt du har kommit, sannolikheter, uppgifter och belopp. Genom att dela in försäljningsprocessen i flera steg kan du ställa in en väldefinierad process och ställa in kriterier för körning. På så sätt får du en översikt och kan hantera din pipeline och försäljningsprocess kvalificerat.

Påminnelser

Du kan dra nytta av diskreta, intelligenta inapplicationsmeddelanden som guidar dig genom relevanta processer i enlighet med det sammanhang som du arbetar i. Den nya typen av meddelanden hjälper även oerfarna användare att utföra avancerade uppgifter, medan den diskreta designen inte hindrar dig från att utöva ditt arbete. Du kan även använda Microsoft Word-mallar för att skapa layouten för e-postmeddelanden och se till att alla meddelanden ser konsekventa och sammanhängande.

Allmänna arbetsflöden

Automatiserar affärsprocesser, till exempel bästa praxis eller branschspecifika standarder. Att som exempel säkerställa att en kunds kreditgräns har verifierats eller kräver godkännande från flera personer har stor betydelse för leverantörsbetalningar. Business Centrals arbetsflöden fokuserar på tre byggstenar och arbetsprocesser, både korta och långa, och de omfattas i stort sett av följande:

 • Godkännande - Lämna en arbetsuppgift, artikel eller dokument i ett blockerat eller ej godkänt tillstånd tills det godkänts av en lämplig person i din organisation.
 • Meddelande som berättar för användarna att något har hänt och/eller att de måste vidta några åtgärder.
 • Processautomation säkerställer att Business Central kan beräkna eller utföra en åtgärd

Tillsammans med godkännande, granskning och bearbetning av automatisering svarar arbetsflöden i händelser på verkliga parametrar i ditt företag. Arbetsflöden kan utlösas av kreditgränser, geografiska områden, totaler, enskilda ägare eller något av hundratals andra potentiella förhållanden -> någon av de andra hundratals potentiella villkoren.

Arbetsflöden grupper och funktioner

 • Försäljnings- och köpdokument
 • Försäljning och marknadsföring
 • Finans
 • Integrationsarbetsflöde
 • Administration
 • Stöd för jobbkö till processautomation
 • E-post och Notes för meddelanden
 • Arbetsflödesdesigner

 

Försäljnings- och marknadsföringsflöde

Business Central stöder försäljningsdokument och kundgodkännandeprocesser, som tillåter användare att skicka in försäljningsdokument och kundverifiering, för godkännande enligt en fördefinierad hierarki av godkännandehanterare. Godkännare kan exempelvis bestå av en ekonomichef som måste godkänna arbetsprocesser, en försäljningschef som måste godkänna när prisreduktioner överskrider en viss gräns eller att du får besked när nya kunder upprättas inom vissa geografiska platser. 

Business Central Premium

 

Serviceavtal

Du kan skapa ett serviceavtal med kunden som anger typen av tjänst och servicenivån som ska tillhandahållas.

Med modulen kan du:

 • Hantera kontrakt och mallar såväl som kontrakterbjudanden och förnyelser
 • Få en omfattande servicehistorik per kontrakt, bland annat för konsumtion av tid och material
 • Hantera garantiinformation för sålda produkter (servicevaror) med tillhörande reservdelar
 • Ställa in regler för servicenivå, responstid och rabattnivåer


OBS! Vi rekommenderar att du även använder modulen Serviceorder och Service Items

 

Serviceplanläggning

Med Service Scheduling kan du allokera resurser till serviceuppgifter och hålla reda på status och slutförande. Du kan planera utifrån resursernas tillgänglighet och kvalifikationer samt för annan eventuell nödvändig utrustning och materialkrav. Med serviceplanering får du en översikt över serviceuppgifterna, din kapacitetsbelastning och kan prioritera efter behov.

Serviceordrar

Med servicebeställningar kan du utföra avtal och garanti-obligatoriska inspektioner eller pågående ad hoc-uppgifter som reparationer. Kontraktsuppgifter kan skapas automatiskt baserat på avtalsvillkoren. Ad hoc-uppgifter kan enkelt skapas av en callcenter-resurs och ingå i den totala poolen med serviceuppgifter som ska utföras. Längs vägen och när du slutför en serviceorder kan du hålla reda på status, tidsbruk och material. Du kan också registrera och hantera utrustning som lånas ut till kunder. Alla servicebeställningar ingår i servicehistoriken och kan användas för att analysera din tjänsteverksamhet.

Servicepriser

Du kan upprätta och hålla koll på dina servicepriser. Prisgrupper kan ställas in baserat på olika kriterier - till exempel tjänstevaror (eller flera servicegrupper), den aktuella serviceuppgiften, under en tidsperiod eller specifikt per kund. Med servicepriser kan du definiera en serviceprisgrupp (ett prispaket) som innehåller alla parametrar som är involverade i tjänsteleveransen. Exempelvis komponenter eller reservdelar, arbetstyper och avgifter. Baserat på kriterier som matchar serviceprisgruppen tilldelas den korrekta prisstrukturen automatiskt till serviceordern. Du kan också tilldela fasta, minimum- eller maximumpriser till serviceprisgrupper och se statistik för respektive serviceprisgrupp.

Serviceartiklar

Du kan registrera och hålla reda på de produkter (servicevaror) du har sålt. Med servicevaror har du ett masterkort per såld enhet där du bland annat kan hantera komponenter, referens till reservdelar (produktion/montering) samt information om kontrakt och garanti. Inbyggda statistikfunktioner ger en god översikt över lönsamheten per servicevara.

Kontakthantering

Håll koll på dina kontakter och anpassa din personliga åtkomst till dem. Registrera din kontaktinformation för alla affärskontakter. Denna modul är tätt integrerad med 'Försäljning och tillgodohavanden'. Du kan även:

 • Ange de enskilda personerna i förhållande till respektive kontakt.
 • Få automatisk varning om du anger kontaktinformation som redan finns med den dubbla kontrollfunktionen.
 • Få en exakt bild av kundämnen och kunder genom att kategorisera dina kontakter baserat på profileringsfrågor.
 • Problem med att ange kundämnen eller skapa försäljningsdokument för specifika kontakter om du har 'försäljningsorderstyrning'.
 • Håll dina kontakter synkroniserade mellan Business Central och Office 365 eller Outlook och kör automatiskt en bakgrundssynkronisering vid schemalagda tider.
 • Använd filter för att synkronisera Business Central-kontakter som du vill se i Office 365 eller Outlook.

Projektledning

Business Central Essentials

 

Resurser

Du kan hålla reda på resurser (anställda och utrustning) med tillhörande priser och kapacitet. En resurskapacitet  kan konsumeras och säljas. Med planläggning kan relaterade resurser ingå i en resurspool och de enskilda resurserna, eller poolen, kan tilldelas specifika uppgifter enligt en tids- eller arbetsplan. Det kan exempelvis avse ärenden eller serviceuppgifter.

Kapacitetsstyrning

Du kan planlägga kapacitet för resurser när det gäller registrering av försäljning respektive förbrukning av kapaciteten. Dessutom kan du hämta förbruknings- och försäljningsstatistik för att analysera resursernas räntabilitet.  Du kan skapa en kapacitetsplan i kalendersystemet för den tidsperiod du behöver. Du kan också övervaka resursanvändningen och hålla reda på tillgängligheten, samt kostnader och intäkter i samband med exempelvis ärenden eller serviceuppgifter.

Projekt och uppgifter

Håll koll på uppgifter och data för fakturering till kunden. Administrera både fastprisavtal och tid-och-material.

Du kan också:

 • Upprätta en plan för ett ärende med flera uppgifter och grupperingar av uppgifter. Varje uppgift kan ha en budget och kan göras - oavsett tid.
 • Kopiera en budget från ett jobb till ett annat och skapa en jobbspecifik prislista för uppladdning av varor, resurser och gemensamma kostnader på redovisningskontot för kunden i fråga.
 • Visa föreslagna pågående arbeten och utlägg för en uppgift.
 • Planera och fakturera uppgiften i en annan valuta än den lokala valutan med "Projekt med flera valutor".
 • Tilldela en specifik uppgift  till en specifik kund och fakturera ärendet helt eller delvis med "Jobb tillsammans med försäljningsfakturering".
 • Använd den nya installationsguiden för att skapa ärenden, ange tids- och uppgiftsloggar och använd det uppdaterade Project Manager-rollcentret för att snabbt komma åt delade uppgifter, nya diagram och en ny 'My Task List'.
 • På "Uppgiftskort" kan du visa uppgifter, använda det nya projekthanteringsfältet och få en bättre inblick i kostnader och fakturering av dina ärenden.
 • Med den nya "Ärenderapporten" kan du snabbt skicka priset till kunden för ett visst projekt.

Flera omkostnader

Hantera alternativa kostnader för resurser och resursgrupper. Kostnaden kan fastställas eller baseras på en extra procentsats eller en extra fast avgift. Definiera så många uppgiftstyper som du behöver.

Tidrapporter

Tidrapporter är en enkel och flexibel lösning för tidsregistrering inkl. en godkännandeprocess.

Produktion

Business Central Premium

 

Stycklistor

Du kan skapa BOM: er och därmed beräkna kostnadspriset för en tillverkad artikel. BOM: er är nödvändiga för att kunna arbeta med andra produktionsmoduler.

Produktionsordrar

Du kan skapa och hantera produktionsorder samt førbrukning och færdigstællda varor. När du har skapat en produktionsorder kan du beräkna behovet (material och resurser) baserat på beställningen. Produktionsorder inkluderar ett manuellt planeringsverktyg som ett alternativ till automatisk planering. Orderplanering ger dig en översikt över uppgifterna och tillgången till de funktioner du behöver för att planera en produktionsorder med tillhörande inköp, exempelvis om det hærrør från en førsæljningsorder.

Agil produktion

Denna modul ger dig tillgång till agil produktion, liksom behovs- och kapacitetsplanering, så att du kan uppnå både bästa möjliga användning av din kapacitet och få den mest omfattande och detaljerade beräkningen och fördelningen av dina produktionsbehov.

Versionsstyrning

Du kan skapa och administrera olika versioner av produktionsstycklistor och produktionsrutter. Du behöver modulen Capacity Planning (Basic) för att ställa in flera rutter.

Behovsplanering

Du kan beräkna och planera det totala materialkravet baserat på behovet av färdigvaror och prognos, såväl som för komponenter. Business Central arbetar med. MPS (Master Planning Schedule) och/eller MRP (Material Kravplanering).

Behovsplanering (Basic) innehåller:

 • Automatisk skapande av produktions- och inkøpsordrar
 • Åtgärdsmeddelanden som hjälper till att balansera utbud och efterfrågan
 • Beräkning av konsoliderade eller delvis konsoliderade materialkrav
 • Ställa in objekt med ombeställningspolicy, t.ex. producent själv eller utköp

 

Produktionsprognos

Med produktionsprognos kan du ange det uppskattade behovet av varor och komponenter (eller en kombination). Din prognos kan sedan inkluderas i samband med din produktionsplanering.

Försäljnings- och lagerprognos

Använd modulen för att få en inblick i potentiell försäljning och en tydlig översikt över förväntat lager. Den inbyggda Cortana Intelligence utnyttjar historisk data och hjälper dig att hantera ditt lager och svara dina kunder.

Kapacitetsplanering

Du kan lägga till kapacitet (arbetscenter) i produktionsprocessen. Du kan registrera rutter och använda dem för produktionsordrar och i planeringen av din produktion. Du kan se respektive last och att-göra-listor.

Begränsad kapacitet

Du kan hantera belastningsgränser för kapacitetsbegränsade resurser. Kapacitetsbegränsningar beaktas så att inte mer arbete läggs till i ett arbetscenter (eller en specifik resurs) än kapaciteten kan utföra under en viss period. Om begränsad kapacitet används tillsammans med modulen Beräkning av leveranstid kan systemet också beräkna när en artikel kan finnas tillgänglig (kapabel att lova - CTP).

Ansvarsenheter

Du kan lägga till ansvarsenheter som kapacitet i produktionsprocessen och därmed planlägga exempelvis grupper av anställda, maskiner eller en kombination.

Levererade utvecklingsmoduler

Business Central Essentials

 

Utvecklingsmoduler till Essentials inkluderat i licensen

 • Rapport Designer (100 rapporter)
 • Tabel Designer (10 tabeller)
 • Query Designer (100 queries)
 • XML Port (100 XML)
 • Page Designer (100 pages)
 • Code Units (10 units)

 

Business Central Premium

 

Utvecklingsmoduler till Premium och Essential inkluderat i licensen

Med ett tillägg till Premium får du också tillgång till Essentials utvecklingsmoduler. Detta innebär att du, med Premium, får tillgång till följande utvecklingsmoduler:

Utvecklingsmoduler till Premium

 • Tabel (10 tabeller)
 • Pages (100 pages)
 • Code Units (10 units)
 • XML Port (100 XML)

 

Utvecklingsmoduler till Essentials

 • Rapport Designer (100 rapporter)
 • Tabel Designer (10 tabeller)
 • Query Designer (100 queries)
 • XML Port (100 XML)
 • Page Designer (100 pages)
 • Code Units (10 units)

 

Business Central Essentials

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

För företag som har behöver av avancerad ekonomi, lagerhantering, CRM, försäljning och inköp, case/project.  

659 / 848

Per månad per användare

Business Central Premium

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Samma funktioner som Essentials +  produktionskontroll och servicemodul.

939 / 999

Per månad per användare